DANZAI SOFTWARE S.L. se compromete a proteger la privacidad de los usuarios que accedan a esta web y/o cualquiera de sus servicios. La utilización de la web y/o de cualquiera de los servicios ofrecidos por DANZAI SOFTWARE S.L. implica la aceptación por el usuario de las disposiciones contenidas en la presente Política de Privacidad y que sus datos personales sean tratados según se estipula en ella. Por favor, tenga en cuenta que a pesar de que pueda haber enlaces de nuestra web a otras webs o redes sociales, esta Política de Privacidad no se aplica a las webs de otras compañías u organizaciones a las que la web esté redirigida. DANZAI SOFTWARE S.L.no controla el contenido de las webs de terceros, ni acepta cualquier responsabilidad por el contenido o las políticas de privacidad de estas webs.

Información básica sobre el tratamiento de datos Reglamento (UE) 2016/679

Responsable del tratamiento DANZAI SOFTWARE S.L.

NIF: B86970001

Marathon, 6 B 2ª 92, 28037 Madrid

Email: gestion@techni-web.es

Finalidad del tratamiento Ofrecer, prestar y facturar nuestros servicios de venta de productos y reparación mecánica en el sector de la automoción.
Legitimación Consentimiento obtenido del interesado.
Destinatarios Los datos no serán comunicados a terceros, salvo que lo exija una Ley o sea necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento.
Derechos de las personas Los interesados tienen derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, enviando su solicitud a nuestra dirección.
Plazo de conservación de los datos Mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Reclamación Los interesados pueden dirigirse a la AEPD para presentar la reclamación que considere oportuna.
Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada a continuación en las “Preguntas sobre privacidad”.

 

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679, en relació amb el tractament de les seves dades personals, l’informem el següent:

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Titular: Danzai Software, S.L.
CIF: B86970001
Domicili social: C/ Marathon, 6 B 2ª 92 (28037 Madrid)
Dades registrals: Inscrita Registro Mercantil de Madrid Tomo 32115, folio 140, inscripción 1ª, hoja M-577977 26/03/2014
Correu electrònic: gestion@techni-web.es
Delegat de Protecció de Dades (DPO): El Usuari pot contactar amb el DP a través de la següent direcció: sibprodasa@sibprodasa.es

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT
Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat sobre la forma en què Danzai Software recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través del lloc web www.techni-web.es (en endavant, el “lloc web”), així com els propis de la seva connexió i navegació (en endavant, la “navegació”) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a Danzai Software.
L’Usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals, o els de tercers a Danzai Software

3. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.
Les dades sol•licitades a els formularis accessibles des del lloc web són, amb caràcter general, obligatòria (TRET que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb els finalitats establertes. Per Tant, si no és facilitin ELS MATEIXOS o no és facilitin correctament no podran.

4. ¿AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ DANZAI SOFTWARE LES DADES PERSONALS DE L’ USUARI I DURANT QUANT DE TEMPS?
En funció de les sol•licituds de l’Usuari, les dades personals recollides seran tractades per
Danzai Software d’acord amb les següents finalitats:
Gestionar les seves sol•licituds de contacte amb Danzai Software a través dels canals disposats per a això.
Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades de Danzai Software, per mitjans electrònics i / o convencionals, en els casos en què l’Usuari així ho consenti expressament.
Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades de Danzai Software, per mitjans electrònics i / o convencionals, llevat que l’Usuari indiqui el contrari.
Gestionar la realització d’enquestes i / o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per Danzai Software a la percepció de la seva imatge com a companyia.
Les dades de l’Usuari seran conservades durant el termini necessari per al compliment de cada finalitat o fins que l’Usuari sol•liciti la seva baixa a Danzai Software, s’oposi o revoqui el seu consentiment.

5. ¿QUINES DADES DE L’ USUARI TRACTARÀ DANZAI SOFTWARE?
Danzai Software podrà tractar les següents categories de dades, en funció de la sol•licitud realitzada per l’Usuari:
Dades identificatives: nom, cognoms
· Dades de contacte: Adreça postal, telèfon, adreça de correu electrònic.
· Codis o claus d’identificació de l’Usuari.
En cas de registre i / o accés mitjançant un compte de tercers, Danzai Software podrà recopilar i accedir a certa informació del perfil de l’Usuari de la xarxa social corresponent, únicament per a fins administratius interns i / o per a les finalitats indicades anteriorment. En caso de que l’ Usuari faciliti dades de tercers, manifesta contar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar al interessat, titular de aquestes dades, la informació continguda en la present Política de Privadesa, eximint a Danzai Software de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, Danzai Software podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

6. Quina és la LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?
Els tractaments de dades necessàries per al compliment de les referides finalitats que necessitin del consentiment de l’Usuari per la seva realització, no es duran a terme sense comptar amb aquest.
Així mateix, en cas que l’Usuari retirés el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
Per revocar aquest consentiment, l’Usuari podrà contactar amb Danzai Software a través dels canals següents: gestion@techni-web.es.
Així mateix, en els casos en què sigui necessari tractar les dades de l’Usuari per al compliment d’una obligació legal o per a l’execució de la relació contractual existent entre Danzai Software i l’Usuari, el tractament es trobaria legitimat per ser necessari per a el compliment d’aquestes finalitats. Per la seva banda, el tractament dut a terme per a la realització d’enquestes i / o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per Danzai Software i / o la percepció de la seva imatge com a companyia es realitzarà en base a l’interès legítim del responsable.

7. A QUÈ DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?
Les dades de l’Usuari podran ser comunicades a:
Empreses participades o del grup empresarial de Danzai Software, únicament per a fins administratius interns i / o per a les finalitats anteriorment indicades.
Proveïdors de Danzai Software necessaris per a l’adequat compliment de les obligacions legals i / o de les finalitats anteriorment indicades.
Partners i empreses col•laboradores de Danzai Software per al compliment de les finalitats anteriorment indicades i / o, en el cas que així ho autoritzi, per a l’enviament de comunicacions comercials.
Administracions Públiques, en els casos previstos per la Llei.
Els destinataris indicats en el present apartat poden trobar ubicats dins o fora de l’Espai Econòmic Europeu, trobant-se en aquest últim cas degudament legitimades les transferències internacionals de dades.

8. RESPONSABILITAT DE L’USUARI
L’Usuari:
Garanteix que és major d’edat o emancipat legalment si és el cas, plenament capaç, i que les dades que facilita Danzai Software són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
Garanteix que ha informat els tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Danzai Software per als fins assenyalats.
És responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a Danzai Software o a tercers.

9. COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS
Una de les finalitats per a les quals Danzai Software tracta les dades de l’Usuari serà per a l’enviament de comunicacions comercials, per mitjans electrònics i / o convencionals, amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per Usuaris. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells Usuaris que haguessin autoritzat la seva recepció i / o que no hagin manifestat prèviament la seva negativa a la recepció de les mateixes.
Per dur a terme la tasca anterior, Danzai Software podrà analitzar les dades obtingudes, a fi d’elaborar perfils d’Usuari que permetin definir amb major detall els productes que puguin resultar del seu interès.
En cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de
Danzai Software pot sol•licitar la baixa del servei enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: gestion@techni-web.es , així com indicant la seva negativa a la recepció de les mateixes mitjançant l’opció de baixa proporcionada en cadascuna de les comunicacions comercials remeses.

10. EXERCICI DE DRETS
L’Usuari pot enviar un escrit a Danzai Software, domicili social: C/ Marathon, 6 B 2ª 92 (28037 Madrid), o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça gestion@techni-web.es , en ambdós casos, amb l’àncora “Protecció de Dades”, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:
Revocar els consentiments atorgats.
Obtenir confirmació sobre si en Danzai Software s’estan tractant dades personals que concerneixen a l’Usuari o no.
Accedir a les seves dades personals.
Rectificar les dades inexactes o incompletes.
Sol•licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
Obtenir de Danzai Software la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
Obtenir intervenció humana, a expressar el teu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part de Danzai Software
Sol•licitar la portabilitat de les teves dades.
Així mateix, s’informa a l’usuari que en qualsevol moment podrà interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’Autoritat de control competent.

11. MESURES DE SEGURETAT
Danzai Software tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Data última actualització: 18 de juny de 2018